Skip to navigation | Ga naar menu

Organisatie STADSHERSTEL AMSTERDAM NV

Stadsherstel is een vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. Onder de aandeelhouders bevinden zich grote Nederlandse banken en verzekeraars, die vanuit maatschappelijk oogpunt een bescheiden dividend ontvangen. Ook de gemeente Amsterdam is een belangrijke aandeelhouder. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. Met het gestorte kapitaal is Stadsherstel in staat om panden aan te kopen. De restauraties worden met eigen kapitaal en deels met subsidies gefinancierd.

JAARVERSLAG

Het jaarverslag 2018 van Stadsherstel Amsterdam NV kunt u hier inzien.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De leden komen viermaal per jaar bijeen.
Huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen:
De heer drs. H. van der Noordaa (voorzitter)
De heer drs. J.V. Timmermans (plaatsvervangend voorzitter)
De heer mr. C.H.T. Koetsier
mevrouw J.E.M. Brinkman RA
Mevrouw drs. J. Kiers
Mevrouw drs. D.C. de Kluis

 
Amstel 87 (1958 voor restauratie en na restauratie)

Medewerkers

Bij Stadsherstel zijn op dit moment zo’n 35 medewerkers werkzaam. De organisatiestructuur kunt u hier vinden.

Raad van Advies

De Raad van Advies fungeert als klankbord. De leden adviseren over restauraties van Stadsherstel vanuit een breed maatschappelijk en cultureel perspectief. De leden komen tweemaal per jaar bijeen.
Huidige samenstelling van de Raad van Advies:
 mevrouw drs. J.H. Bierenbroodspot
 de heer drs. G.S. Hoogewoud
 de heer prof. dr. K.A. Ottenheym
 de heer E.A. Schilp

Klachten

Tot 1 november 2017 had Stadsherstel een klachtencommissie. Het bestaan van deze klachtencommissie vloeide voort uit het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), dat sinds 1 juli 2015 is vervangen door de nieuwe Woningwet. Het BBSH bevatte regels waaraan zogenaamde “toegelaten instellingen” zich moeten houden. Met toegelaten instellingen worden de woningcorporaties, woningbouwverenigingen en woningstichtingen bedoeld. De Stichting Stadsherstel Amsterdam was zo’n toegelaten instelling en was daarmee verplicht om een klachtencommissie te hebben. 

Op 31 oktober 2017 is de Stichting Stadsherstel Amsterdam met Woningstichting Eigen Haard gefuseerd. Stadsherstel Amsterdam N.V. maakte geen onderdeel uit van deze fusie en blijft zich zelfstandig richten op het restaureren en herbestemmen van monumenten.

Omdat Stadsherstel Amsterdam N.V. geen toegelaten instelling is en daarmee niet verplicht is om een klachtencommissie te hebben en omdat in de 22 jaar van haar bestaan slechts tweemaal een klacht bij de klachtencommissie is ingediend, is besloten de klachtencommissie per 1 november 2017 op te heffen.

Indien huurders menen onjuist of onheus behandeld te worden, kunnen zij zich met hun klacht hierover voortaan rechtstreeks richten tot de directie van Stadsherstel Amsterdam N.V. 

Integriteitscode

Stadsherstel doet haar werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is van belang dat onze klanten en andere belanghebbenden vertrouwen (kunnen) hebben in Stadsherstel als organisatie en in de medewerkers en hun functioneren. Daarom is vastgelegd hoe we ons dienen te gedragen in een integriteitscode. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Stadsherstel Amsterdam. Dus niet alleen voor medewerkers, Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stadsherstel.

Stadsherstel Amsterdam NV

Lees meer